تست هوش

اجرای آزمونهای مختلف بهمراه مشاهده – مصاحبه و ارزیابی بالینی در تشخیص اختلال و تعیین نوع برنامه آموزشی – درمانی به تراپیست میتواند موثر باشد. در حالیکه ارزیابی بالینی، مشاهده و مصاحبه ارائه دهنده اطلاعات کیفی از مراجع میباشند آزمونهای استاندارد شده نمره های کمی استاندارد و قابل تعمیم به دست میدهند. برخی از آزمونهای معتبر مورد استفاده عبارتند از ...

ادامه مطلب »
bigtheme